അക്ഷയ (AK-254) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

അക്ഷയ (AK-254) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 10/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AZ587039(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AM587039 AO587039 AP587039 AS587039 AT587039 AU587039 AW587039 AX587039 AY587039
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AM836993(കൊല്ലം ) AO794194(ഇടുക്കി ) AP128150(കോഴിക്കോട്) AS786954(കോട്ടയം ) AT316288(കാസര്‍ഗോഡ് ) AU344912(പാലക്കാട്‌) AW375227(കൊല്ലം ) AX124618(മലപ്പുറം ) AY850736(പത്തനംതിട്ട ) AZ703574(എറണാകുളം )

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(akshaya winner kollam)

മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
57361
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0142 0952 1755 2397 2950 3074 3838 4189 5249 5328 6996 8524
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1053 1701 2326 3564 6405 6677 7857 8312 9283 9329
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0786 1976 2414 2783 2825 3200 3879 4007 4090 4350 4791 6334 6395 7216 8068 8384 9381 9516 9628 9746 9748 9850
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0210 1994 3154 3331 3934 4312 4341 4473 4724 4832 5384 5849 6112 6250 7178 7306 7345 7496 7566 7715 7776 7794 8218 8544 8583 8642 8919 9309
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0069 0097 0318 0364 0391 1193 1204 1277 1302 1363 1466 1489 1741 1861 1948 1964 2057 2224 2263 2292 2337 2363 2438 2538 2842 3252 3265 3358 3442 3769 3777 3883 4042 4043 4187 4368 4454 4751 4895 5098 5123 5413 5515 5677 5770 5992 6053 6115 6922 7131 7495 7990 8148 8289 8348 8481 8595 8743 9112 9975