കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-122) ഒന്നാം സമ്മാനം തൃശൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-122) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PH655796(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PG655796 PJ655796 PK655796 PL655796
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PG498524(മലപ്പുറം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
PG709368(കോട്ടയം ) PH603277(കോട്ടയം ) PJ145211(കണ്ണൂര്‍ ) PK634031(ആലപ്പുഴ ) PL432925(പാലക്കാട്‌)

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(karunya plus winner thrissur)

നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
79112
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0295 0489 0606 1924 2794 2913 3046 4496 5099 5196 6265 6383 7087 7274 7288 7750 8230 8289 8565 8590 9377 9748
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0053 0104 0474 0899 0971 1049 1162 1215 2144 2171 2277 2388 2397 2758 2890 3430 3540 3541 3704 4463 4808 4931 5584 5649 6361 7197 7431 7485 7666 8292 8763 8924 8991 9063 9681
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0411 0538 0770 1030 1052 1144 1578 2080 2219 2283 2637 2655 2859 3772 3817 4307 4383 4425 5096 5324 5591 5606 5792 5908 6219 6658 6930 7043 7182 7792 8581 8761 8870 8900 9082 9085 9229 9340 9454 9684
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0143 0166 0174 0310 0577 0771 0955 1148 1150 1453 1455 1551 1673 1689 1885 2199 2231 2287 2469 2550 2768 2855 2912 3211 3336 3377 3450 3531 3779 4611 4663 4704 4862 5172 5470 5803 6022 6076 6151 6301 6521 6783 6959 7391 7699 7720 7748 7757 7793 8090 8422 8641 8716 8987 9094 9372 9402 9559 9763 9862