ഭാഗ്യനിധി (BN-249) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

ഭാഗ്യനിധി (BN-249) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
BU170586(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
BM170586 BO170586 BP170586 BS170586 BT170586 BW170586 BX170586 BY170586 BZ170586
രണ്ടാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
BM342577(ഇടുക്കി ) BO738727(പാലക്കാട്‌) BP161000(തിരുവനന്തപുരം ) BS373984(തിരുവനന്തപുരം ) BT423310(കോട്ടയം ) BU601539(എറണാകുളം) BW196463(കണ്ണൂര്‍ ) BX457251(ഇടുക്കി ) BY821179(തൃശൂര്‍ ) BZ348056(എറണാകുളം )

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(bhagyanidhi winner kollam )

മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
79603
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0877 1474 3102 5352 5357 7707 8060 8602 9693 9980
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0459 1114 1795 3147 4204 5403 5818 5904 6344 6491 6880 9697
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0552 0615 0692 0779 1203 1705 1718 1874 2218 2505 3124 3363 3762 3912 4024 4486 4620 5195 5253 6957 7908 8192 8442 8881 9454
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0220 0599 0602 0909 1348 1535 1695 2045 2124 2237 2855 3318 3515 3630 3731 3810 4331 4358 5035 5138 5164 5797 5899 6038 6054 6721 7070 7467 7671 8102 8312 9321 9453 9465 9506 9695 9943
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0010 0188 0359 0505 0613 0774 0775 1056 1175 1187 1205 1297 1595 1729 1902 2033 2077 2102 2229 2290 2660 2676 2830 3566 3685 3823 4494 4671 4711 4747 4881 5197 5470 5500 5540 5563 6030 6375 6564 6944 7207 7241 7448 7508 8126 8131 8304 8365 8493 8557 8826 8968 8985 9014 9040 9610 9683 9839 9904 9967