ഭാഗ്യനിധി (BN-250) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

ഭാഗ്യനിധി (BN-250) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
BG658646(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
BA658646 BB658646 BC658646 BD658646 BE658646 BH658646 BJ658646 BK658646 BL658646
രണ്ടാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
BA706719(കാസര്‍ഗോഡ് ) BB845754(കോട്ടയം ) BC203696(ഇടുക്കി ) BD781911(കോട്ടയം ) BE674615(കാസര്‍ഗോഡ് ) BG355326(കാസര്‍ഗോഡ് ) BH121759(കോട്ടയം ) BJ149967(തൃശൂര്‍ ) BK401169(ആലപ്പുഴ ) BL319622(തൃശൂര്‍ )

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(bhagyanidhi winner palakkad )

മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
35007
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2103 2695 3500 3791 4337 4387 6581 7666 8798 9874
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0049 0155 1699 1973 3043 3207 3898 4114 5113 6458 8846 9626
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0059 0450 0534 0921 1017 1350 1368 1501 2660 3136 3953 4168 4215 4333 4932 5022 5530 6910 7896 8184 8301 8475 8511 9055 9829
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0714 0941 1163 1479 1667 2763 2831 3621 3824 3984 4028 4252 4486 4557 4560 4880 5082 5219 5620 5787 5850 5999 6264 6380 6692 6771 7146 7162 7245 7868 8208 8274 8691 9162 9610 9762 9941
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0209 0344 0586 0821 0897 0920 1058 1134 1349 1567 1582 1586 1649 1680 1851 1885 2000 2547 2894 2976 3028 3038 3053 3648 3713 3719 3790 3888 3941 4118 4163 4297 5086 5417 5694 5769 5870 5892 6291 6397 6794 6860 7408 7436 7592 7656 7706 7844 7846 7880 7939 8401 8524 8626 8827 9014 9181 9339 9801 9806