ഭാഗ്യനിധി (BN-251) ഒന്നാം സമ്മാനം കാസര്‍ഗോഡ്‌ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

ഭാഗ്യനിധി (BN-251) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 19/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
BP629183(കാസര്‍ഗോഡ് )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
BM629183 BO629183 BS629183 BT629183 BU629183 BW629183 BX629183 BY629183 BZ629183
രണ്ടാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
BM639793(എറണാകുളം ) BO890956(പത്തനംതിട്ട ) BP850787(വയനാട്) BS824614(തൃശൂര്‍ ) BT672157(കൊല്ലം ) BU346952(ആലപ്പുഴ ) BW628556(കണ്ണൂര്‍ ) BX321649(കാസര്‍ഗോഡ് ) BY740033(പാലക്കാട്‌) BZ346843(ആലപ്പുഴ )

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(bhagyanidhi winner kasargod)

മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
16107
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0053 1199 1562 3051 3247 3264 4210 5587 6504 7842
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0318 0555 0840 1727 2107 2177 6551 7192 7778 8026 8401 9916
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0139 0330 0732 0801 0897 1345 2142 2395 3294 3553 3701 4291 4382 5288 5983 6046 6272 6337 6945 7327 7969 8149 8313 8629 9713
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0416 0482 0533 1033 1411 1614 1775 1860 2052 2354 2523 2662 2926 2967 3373 3462 3583 3853 3888 4032 4134 4697 5347 5560 5950 5965 6428 6493 7025 7066 7975 8305 8420 8860 9071 9305 9354
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0150 0261 0834 0923 1024 1067 1164 1443 1719 1952 2091 2191 2260 2267 2665 2941 3086 3319 3325 3797 3840 3877 4197 4304 4305 4340 4606 4859 4892 4953 5025 5154 5218 5236 5249 5272 5431 5684 6053 6056 6375 6585 6654 6701 6727 6745 6947 6974 7160 7478 7912 8023 8243 8446 8506 8580 8978 9231 9563 9785