വിന്‍ വിന്‍ (W-372) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

വിന്‍ വിന്‍ (W-372) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WH722512(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA722512 WB722512 WC722512 WD722512 WE722512 WG722512 WJ722512 WK722512 WL722512
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WE774324(ആലപ്പുഴ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA483416(ആലപ്പുഴ ) WB103909(കോട്ടയം ) WC102635(കോട്ടയം ) WD695194(പത്തനംതിട്ട ) WE837437(കൊല്ലം ) WG204927(കണ്ണൂര്‍ ) WH257623(കോഴിക്കോട്) WJ417842(കണ്ണൂര്‍ ) WK489649(കോട്ടയം ) WL328418(കോഴിക്കോട്)

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(win win winner palakkad )

നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
71449
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2550 2825 3110 3409 3444 4983 5636 5895 6030 6123 6257 7173 8833 9038 9095
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0103 0421 1636 1750 2360 3709 3717 3852 4090 5017 5452 6249 6737 7023 7096 7241 8161 8168 8374 8660 8922 9677
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0119 0274 0324 0446 0488 1446 1795 2344 2622 2854 3080 3139 3301 3351 4041 4189 4200 4750 5443 5487 6467 6583 6598 6888 7092 7592 7701 7854 7882 7936 8268 8562 8662 8942 9391 9689 9694
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0217 0229 0267 0490 0989 1619 1720 1878 2006 2223 2262 2415 2610 2623 3432 3503 3509 3531 3778 3840 4028 4203 5149 5489 5556 5594 5867 5889 5967 5997 6391 6472 6796 6804 6874 7006 7051 7170 7408 7567 7619 7810 7960 8060 8256 8270 8351 8365 8520 8538 8609 8638 8682 8700 9202 9248 9439 9495 9655  9942