സ്ത്രീ ശക്തി (SS-15) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Featured, Lottery Results

STHREE SHAKTHI (SS-15) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 09/08/2016

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
SO149922(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
SM149922 SR149922 SS149922 ST149922
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
SM275451(ഇടുക്കി ) SO205279(കൊല്ലം ) SR833642(ഇടുക്കി ) SS464687(പാലക്കാട്‌) ST842473(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
SM210296(വയനാട്) SM765623(കണ്ണൂര്‍ ) SO673147(പാലക്കാട്‌) SO743668(കൊല്ലം ) SR470276(ഇടുക്കി ) SR826697(കൊല്ലം ) SS453154(കോട്ടയം ) SS802800(പാലക്കാട്‌) ST613291(കോട്ടയം ) ST648566(കണ്ണൂര്‍ )

താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്(sthree sakthi winner palakkad )

നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
03584
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1129 1752 2019 2513 2709 3031 3919 4009 4338 5408 5659 5674 6204 7258 7610 8245 8901 9400 9867 9965
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0521 0746 1036 1049 1225 1237 1947 1988 2004 2840 2865 3197 3347 3362 3737 3762 3992 4024 4290 4321 4508 4560 4912 5482 5497 5797 5859 6170 6224 6679 6867 7340 7404 7787 7920 8229 8587 8920 9039 9393
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0593 1271 1344 1493 1545 1938 1982 1983 2235 2281 2437 2799 2988 3110 3334 3476 3485 3525 3756 3961 4044 4195 4460 4800 4809 5272 5386 5807 5896 5966 6048 6485 7605 7914 7966 7988 8154 8348 9611 9771
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0039 0136 0232 0455 0623 0841 0917 1063 1352 1535 1791 2007 2233 2327 3051 3086 3087 3126 3239 3549 3592 3761 3797 4091 4285 4375 4545 4556 4664 4683 4697 4716 4830 5091 5217 5335 5547 5604 5953 6157 6220 6246 6323 6477 6826 7685 8037 8056 8127 8932 9076 9091 9139 9168 9452  9463  9772 9847 9876  9924