കാരുണ്യ (KR-255) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ (KR-255) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 20/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ KO177809(കൊല്ലം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ KM177809 KR177809 KS177809 KT177809 രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ […]

ഭാഗ്യനിധി (BN-251) ഒന്നാം സമ്മാനം കാസര്‍ഗോഡ്‌ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

ഭാഗ്യനിധി (BN-251) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 19/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ BP629183(കാസര്‍ഗോഡ് ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ BM629183 BO629183 BS629183 BT629183 BU629183 BW629183 BX629183 BY629183 BZ629183 […]

കാരുണ്യ (KR-254) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ (KR-254) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 13/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ KG654177(കൊല്ലം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ KH654177 KJ654177 KK654177 KL654177 രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ […]

ഭാഗ്യനിധി (BN-250) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

ഭാഗ്യനിധി (BN-250) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ BG658646(പാലക്കാട്‌) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ BA658646 BB658646 BC658646 BD658646 BE658646 BH658646 BJ658646 BK658646 BL658646 രണ്ടാം […]

കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-122) ഒന്നാം സമ്മാനം തൃശൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-122) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ PH655796(തൃശൂര്‍ ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ PG655796 PJ655796 PK655796 PL655796 രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം […]

അക്ഷയ (AK-254) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

അക്ഷയ (AK-254) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 10/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ AZ587039(കൊല്ലം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ AM587039 AO587039 AP587039 AS587039 AT587039 AU587039 AW587039 AX587039 AY587039 […]

സ്ത്രീ ശക്തി (SS-15) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

STHREE SHAKTHI (SS-15) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 09/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ SO149922(പാലക്കാട്‌) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ SM149922 SR149922 SS149922 ST149922 രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ […]

വിന്‍ വിന്‍ (W-372) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

വിന്‍ വിന്‍ (W-372) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ WH722512(പാലക്കാട്‌) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ WA722512 WB722512 WC722512 WD722512 WE722512 WG722512 WJ722512 WK722512 WL722512 […]

കാരുണ്യ (KR-253) ഒന്നാം സമ്മാനം കോട്ടയത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ (KR-253) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 06/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ KD719842(കോട്ടയം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ KA719842 KB719842 KC719842 KE719842 രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ […]

ഭാഗ്യനിധി (BN-249) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

ഭാഗ്യനിധി (BN-249) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ BU170586(കൊല്ലം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ BM170586 BO170586 BP170586 BS170586 BT170586 BW170586 BX170586 BY170586 BZ170586 […]