കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-121) ഒന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-121) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ PD451213(കൊല്ലം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ PA451213 PB451213 PC451213 PE451213 രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം […]

അക്ഷയ (AK-253) ഒന്നാം സമ്മാനം എറണാകുളത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

അക്ഷയ (AK-253) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 03/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ AA229914(എറണാകുളം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ AB229914 AC229914 AD229914 AE229914 AG229914 AH229914 AJ229914 AK229914 AL229914 […]

സ്ത്രീ ശക്തി (SS-14) ഒന്നാം സമ്മാനം മലപ്പുറത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

STHREE SHAKTHI (SS-14) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 02/08/2016 SL491758(മലപ്പുറം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ SG491758 SH491758 SJ491758 SK491758 രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ SG417119(തൃശൂര്‍ ) SH435779(പത്തനംതിട്ട ) […]

വിന്‍ വിന്‍ (W-371) ഒന്നാം സമ്മാനം കോട്ടയത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

വിന്‍ വിന്‍ (W-371) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 01/08/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ WT197006(കോട്ടയം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ WM197006 WO197006 WP197006 WS197006 WU197006 WW197006 WX197006 WY197006 […]

കാരുണ്യ (KR-252) ഒന്നാം സമ്മാനം തൃശൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ (KR-252) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 30/07/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ KW249156(തൃശൂര്‍ ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ KU249156 KX249156 KY249156 KZ249156 രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ […]

ഭാഗ്യനിധി (BN-248) ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

ഭാഗ്യനിധി (BN-248) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 29/07/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ BC440667(പാലക്കാട്‌) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ BA440667 BB440667 BD440667 BE440667 BG440667 BH440667 BJ440667 BK440667 BL440667 രണ്ടാം […]

കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-120) ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-120) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 28/07/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ PU552027(കണ്ണൂര്‍ ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ PW552027 PX552027 PY552027 PZ552027 രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം […]

അക്ഷയ (AK-252) ഒന്നാം സമ്മാനം തൃശൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

അക്ഷയ (AK-252) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 27/07/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ AT443278(തൃശൂര്‍ ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ AM443278 AO443278 AP443278 AS443278 AU443278 AW443278 AX443278 AY443278 AZ443278 […]

വിന്‍ വിന്‍ (W-370) ഒന്നാം സമ്മാനം കോട്ടയത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

വിന്‍ വിന്‍ (W-370) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 25/07/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ WK823870(കോട്ടയം ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ WA823870 WB823870 WC823870 WD823870 WE823870 WG823870 WH823870 WJ823870 […]

അക്ഷയ (AK-251) ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

അക്ഷയ (AK-251) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 20/07/2016 ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ AB423941(കണ്ണൂര്‍ ) ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ AA423941 AC423941 AD423941 AE423941 AG423941 AH423941 AJ423941 AK423941 AL423941 […]